Αρχεία κατηγοριών:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ” ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ” ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Διευθυνσης Τεχνολογίας, Μεταφορών και Κλίματος, και συγκεκριμένα του φορέα “Joint Research Centre”, αναλογιζόμενη την αύξηση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη, ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής την εκπόνηση μελέτης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση του φαινομένου στον οικιακό τομέα στην χώρα μας.

 

Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με έναν (1) Μεταπτυχιακό φοιτητή του ΔΠΜΣ “Ενεργειακά Συστήματα” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λόγω της εξειδικευμένης και άρτιας εκπαίδευσης τους σε θέματα ενέργειας.

 

Η απασχόληση στο εν λόγω έργο, περιλαμβάνει δράσεις του πακέτου εργασίας “Alleviation of EPOV at vulnerable households. A pilot case-study at municipality level” (Αναχαίτιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μια δοκιμαστική υπόθεση εργασίας σε επίπεδο δήμων). Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην δημιουργία πιλότου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε επίπεδο γειτονιάς-κοινότητας, μέσω παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ σε μικρή ομάδα νοικοκυριών στον αστικό ιστό.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τους, και έως την 20η Νοεμβρίου 2019. Η συνολική αμοιβή για την εν λόγω απασχόληση ορίζεται στα 1.000,00€. Στο παραπάνω ποσό, περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις που δύνανται να προκύψουν στο πλαίσιο της απασχόλησης.

 

Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:

 • Προπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικότητας Μηχανικού
 • Βεβαίωση φοίτησης στο ΔΠΜΣ “Ενεργειακά Συστήματα”
 • Πιστοποιημένη Γνώση Η/Υ
 • Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

 

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, στην Γραμματεία του ΠΜΣ, έως την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019-2020 – ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HERIOT-WATT ΤΟΥ Η.Β.

ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ κατευθύνσεις στα Ενεργειακά Συστήματα

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο HeriotWatt του Η.Β.

 • Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με τη βραβευμένη Ερευνητική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TILOSHorizon 2020 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σε συνέχεια της δεκαπενταετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems«.
 • Το εν λόγω ΠΜΣ (συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy) με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 28ο Τμήμα εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τηv παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων – Energy Systems Design και

β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Renewable Energy Technologies.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή κοινού μεταπτυχιακού διπλώματος «MSc in Energy Systems – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα» από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt University και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ467/2019 Τεύχος Β).

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems» στοχεύει:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα,
 • στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Το ΠΜΣ εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων, Κλιματική Αλλαγή.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems

Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων / Πολυτεχνείων-ΤΕΙ) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης (εν όψει και του επικείμενου «Brexit«)

 • με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
 • με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις επιστημονικές τους γνώσεις στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι «parttime«, με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΠΑ.Δ.Α. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (ΦΕΚ467/2019 Τεύχος Β).

Εγγραφή στο Πρόγραμμα – Πληροφορίες

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το Πρόγραμμα: http://mscenergysystems.teipir.gr;   www.sealab.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία:  210-5381020, Τηλ/Φαξ: 210-5381493, Φαξ: 210-5381468

(Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00), e-mail: msc_energy@sealab.gr

Συμπληρωματικές Αιτήσεις Συμμετοχής για 3 θέσεις, έως και 9-9-2019

Υπεύθυνος Προγράμματος:  Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι.Κ. ΚΑΛΔΕΛΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Αγαπητά μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

Σε συνέχεια της ενδιαφέρουσας και ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε σήμερα Δευτέρα 13-05-2019 ο σύλλογος ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α., για την οποία και θέλω να εκφράσω την ευαρέσκεια μου έναντι των διοργανωτών, αναφορικά με τις επερχόμενες Πρυτανικές εκλογές, και λόγω του περιορισμένου χρόνου ομιλίας των υποψήφιων αντιπρυτάνεων επισυνάπτεται αρχείο PDF, όπου περιλαμβάνεται η πλήρης παρουσίαση μου.

Θα ήθελα να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, όπου περιλαμβάνονται οι απόψεις και οι προτάσεις μου για ένα ανθρώπινο, καινοτόμο και δυναμικό Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Με εκτίμηση,
Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης
Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.
Presentation

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ

6 Φεβρουαρίου 2019

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ), του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), αποτελούμενη από τους ερευνητές-Μηχανολόγους Μηχανικούς κ.κ. Χριστόπουλο Κων/νο και Γεώργιο Σπυρόπουλο ΕΔΙΠ του ΠΑ.Δ.Α., ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τον πρώτο ηλιακό σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ελληνικό νησί, και συγκεκριμένα στο ακριτικό νησί της Τήλου. Ο αυτόνομος φωτοβολταϊκός (Φ/Β) σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει εγκατασταθεί στην οροφή δημοτικού κτιρίου του δήμου Τήλου (εικόνα 1). Ακολούθως εγκαταστάθηκε σε κεντρικό σημείο του παραθαλάσσιου οικισμού Λιβάδια και το αντίστοιχο σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων χορηγία της εταιρείας «Schneider» (εικόνα 2). Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και μέσα από τη διαδικασία του συμψηφισμού (net metering) η αναμενόμενη παραγωγή του Φ/Β σταθμού αναμένεται να καλύψει αφενός τις ενεργειακές ανάγκες δύο ηλεκτρικών οχημάτων (εικόνα 2) αφετέρου να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτροφωτισμού του παραλιακού πεζόδρομου «Τάσος Αλιφέρης» του οικισμού αλλά και των ενεργειακών καταναλώσεων του συγκεκριμένου δημοτικού κτηρίου.

Η καινοτόμος αυτή εγκατάσταση αποτελεί την υλοποίηση της πρόσφατης συμφωνίας της δημάρχου Τήλου κας Μαρίας Καμμά και του Δ/ντή του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ καθηγητή κ. Ιωάννη Κ. Καλδέλλη, είχε δε την πλήρη στήριξη του Προέδρου της Διοικούσας του ΠΑ.Δ.Α. καθηγητή κ. Κων/νου Μουτζούρη και χρηματοδοτείται από την επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΠΑ.Δ.Α., ως προσφορά του πρωτοποριακού Ευρωπαϊκού Προγράμματος TILOS – Horizon 2020 στην ακριτική μας Τήλο.

Περισσότερες φωτογραφίες στο ακόλουθο link: https://www.flickr.com/photos/softenergyapplicationslab/albums/72157690655441163

Εκ του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ, ΠΑ.Δ.Α.
Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης, Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.

Ανακοίνωση Εγγραφών – ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ κατευθύνσεις στα Ενεργειακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Η.Β.

ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ κατευθύνσεις στα Ενεργειακά Συστήματα

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο HeriotWatt του Η.Β.

 • Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. – πρώην ΤΕΙ Πειραιά), σε συνέχεια της υπερδεκαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems«.
 • Το εν λόγω ΠΜΣ (συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy) με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 27ο Τμήμα εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τηv παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων – Energy Systems Design και

β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Renewable Energy Technologies.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή κοινού μεταπτυχιακού διπλώματος «MSc in Energy Systems – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα» από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt University και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems» στοχεύει:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα,
 • στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Το ΠΜΣ εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων, Κλιματική Αλλαγή.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems

Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων / Πολυτεχνείων-ΤΕΙ) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης

 • με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
 • με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις γνώσεις τους στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι «parttime«, με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΠΑ.Δ.Α. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Εγγραφή στο Πρόγραμμα – Πληροφορίες

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το Πρόγραμμα: http://mscenergysystems.teipir.gr;   www.sealab.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία:  210-5381020, Τηλ/Φαξ: 210-5381493, Φαξ: 210-5381468

(Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00), e-mail: msc_energy@sealab.gr

Συμπληρωματικές Αιτήσεις για την Κάλυψη 3 Θέσεων έως και 11-2-2019

Υπεύθυνος Προγράμματος:  Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

Συνεργασία για την Πράσινη και Βιώσιμη Ανάπτυξη της νήσου Πάτμου

Υπογράφηκε Συνεργασία Μεταξύ του Δήμου Πάτμου και του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής για την Πράσινη και Βιώσιμη Ανάπτυξη της νήσου Πάτμου

Υπογράφτηκε την 13η Νοεμβρίου στο Δημαρχείο της Νήσου Πάτμου από το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Στόικο και το Διευθυντή του ΚΤΕ Δρ Ιωάννη Κ. Καλδέλλη, καθηγητή του ΠΑ.Δ.Α., η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πάτμου και του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων. Η συμφωνία μεταξύ του Δήμου και του ΚΤΕ αναφέρεται στην εκπόνηση από το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος και το Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με συντονισμό του ΚΤΕ Πειραιά & Νήσων, καινοτόμου Ερευνητικού Προγράμματος με θέμα την Ενεργειακή Αξιολόγηση των Εγκαταστάσεων του Δήμου Πάτμου και τη Σύνθεση Προτάσεων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης του Νησιού.
Ειδικότερα, η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική και τους σκοπούς λειτουργίας του ΚΤΕ με στόχο την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου γενικότερα αλλά και την απόφαση της Δημοτικής αρχής της νήσου Πάτμου σχετικά με την καλύτερη δυνατή συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα για την υπόδειξη σύγχρονων καινοτόμων λύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών της χώρας μας. Η προγραμματική σύμβαση που υπογράφτηκε αναφέρεται στη συνεργασία του Δήμου και του ΚΤΕ για τον προσδιορισμό (μετά από συστηματική ερευνητική προσπάθεια) και την αξιοποίηση λύσεων καθαρής ενέργειας για την κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών του Δήμου Πάτμου, με έμφαση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων του νησιού. Επιπλέον, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την υποστήριξη της υλοποίησης καινοτόμων προτάσεων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και των άλλων έργων που διαχειρίζεται και επιβλέπει ο Δήμος, όπως π.χ. των αντλιοστασίων, των μονάδων αφαλάτωσης, της μονάδας βιολογικού καθαρισμού κ.λπ. Στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα θα απασχοληθούν και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΑ.Δ.Α. σε μια προσπάθεια περιορισμού του «brain drain» που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
Η εν λόγω συνεργασία αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση καθαρής ενέργειας, την προστασία των υδάτινων αποθεμάτων και του περιβάλλοντος γενικότερα, την εξοικονόμηση πόρων του Δήμου και τελικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της νήσου Πάτμου.

Η Ερευνητική Ομάδα του ΚΤΕ Πειραιά & Νήσων αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της από αντίστοιχα έργα (π.χ. TILOS-Horizon 2020) θα συντελέσει με τις προτεινόμενες δράσεις και την υποστήριξη της υλοποίησής τους ώστε η Πάτμος να αποτελέσει παράδειγμα – πρότυπο «Καθαρής Πράσινης και Βιώσιμης Ανάπτυξης» προς όφελος των δημοτών, των επισκεπτών και της εθνικής οικονομίας καθώς και πρότυπο παράδειγμα για άλλες περιοχές της χώρας επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από το Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ
Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

1 2

Renewable Energy Integration with Mini/Microgrid-REM 2018

top

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ TO ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Renewable Energy Integration with Mini/Microgrid-REM 2018»

Με στόχο την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων και Ήπιων Μορφών Ενέργειας σε απομονωμένες περιοχές του πλανήτη μας (νησιά, απομακρυσμένες κοινότητες, κ.λπ.) με τη χρήση έξυπνων μικροδικτύων, διοργανώθηκε στη Ρόδο 28-30 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Συνέδριο REM-2018, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Σουηδικού Πανεπιστημίου KTH και του καθιερωμένου επιστημονικού περιοδικού Applied Energy (Impact Factor=7.9).

Εκδήλωση Έναρξης

Εκδήλωση Έναρξης

Πιο συγκεκριμένα, το REM-2018 εντάσσεται στις δραστηριότητες ενημέρωσης του Ερευνητικού Προγράμματος TILOS-Horizon 2020, το οποίο υλοποιεί την ανάπτυξη ενεργειακού μικροδικτύου βασισμένου σε ΑΠΕ για την ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού της Τήλου. Για τη γνωριμία δε των συνέδρων με το πρωτοποριακό έργο της Τήλου, διοργανώθηκε επίσκεψη από το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του ΠΑ.Δ.Α. στις εγκαταστάσεις του Υβριδικού Σταθμού της Τήλου.

Κατά την έναρξη του διεθνούς Συνεδρίου οι πρόεδροι του Συνεδρίου καθηγητές κ.κ. Ι.Κ. Καλδέλλης (ΠΑ.Δ.Α.) και J. Yan (KTH) αφού καλωσόρισαν τους συνέδρους επισήμαναν τη συμβολή των ΑΠΕ στον περιορισμό της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής αλλά και στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Εναρκτήρια Συνεδρία

Εναρκτήρια Συνεδρία

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια του διεθνούς Συνεδρίου παρουσιάσθηκαν περίπου εκατό επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες από όλες τις περιοχές του πλανήτη καλύπτοντας το σύνολο του θεματικού αντικειμένου του Συνεδρίου. Ενδεικτικά τα θέματα του διεθνούς Συνεδρίου επικεντρώθηκαν στη διανεμημένη ενεργειακή παραγωγή, τα μικροδίκτυα, την ενσωμάτωση των ΑΠΕ και την αλληλεπίδραση μεταξύ των συνιστωσών υβριδικών ενεργειακών σταθμών, την αποθήκευση ενέργειας και τη διαχείριση ζήτησης. Επιλεγμένες επιστημονικές εργασίες θα συμπεριληφθούν σε ειδικό τεύχος-αφιέρωμα του επιστημονικού περιοδικού Applied Energy.

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΠΑ.Δ.Α. συμμετείχε στο Συνέδριο με επτά επιστημονικές εργασίες μελών και συνεργατών του σε θέματα ανάπτυξης μοντέλων πρόβλεψης για τη βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση σε απομονωμένα δίκτυα, τεχνικοοικονομική αξιολόγηση έργων ΑΠΕ και μελέτης και προώθησης της κοινωνικής αποδοχής σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων σε απομονωμένες νησιωτικές περιοχές.

Τέλος, το Εργαστήριο οργάνωσε και επιμελήθηκε την πολύ επιτυχημένη ειδική συνεδρία (Workshop) με θέμα την Εφαρμογή των Έξυπνων Ενεργειακών Μικροδικτύων σε Απομονωμένες Κοινότητες με έμφαση στο ευρωπαϊκό καινοτομικό παράδειγμα της νήσου Τήλου.

Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ (www.sealab.gr)

Ειδική Συνεδρία TILOS-Horizon 2020

Ειδική Συνεδρία TILOS-Horizon 2020

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖOYN ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TILOS HORIZON 2020

Η πρόσφατη διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα από τα πιο τουριστικά και πλησιέστερα στην Αθήνα νησιά, το νησί της Ύδρας, έρχεται να υπογραμμίσει τα σημαντικά προβλήματα υποδομών και τη σημασία της ενεργειακής αυτονομίας του πλήθους των ελληνικών νησιών μας.

Η πραγματικότητα αυτή, που αφορά είτε τα διασυνδεδεμένα νησιά (π.χ. Ύδρα) είτε τα αυτόνομα συστήματα (π.χ. Σαντορίνη) είναι απαραίτητο να μας προβληματίσει για τις δυνατότητες αξιοποίησης του τοπικού ενεργειακού δυναμικού των ελληνικών νησιών καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξης τοπικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας αλλά και διαδικασιών διαχείρισης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αλήθεια είναι ότι τόσο οι εργαζόμενοι στους τοπικούς θερμικούς σταθμούς της ΔΕΗ όσο και το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ συχνά ξεπερνούν τα όρια ανθρώπινης αντοχής καθώς πολλές φορές σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες υποστηρίζουν μια αντικειμενικά οριακή κατάσταση λειτουργίας. Όμως, οι υφιστάμενες συχνά πεπαλαιωμένες υποδομές αλλά και οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν συμβάλλουν στην ομαλή κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης με την αποκλειστική λειτουργία συμβατικών σταθμών (π.χ. πετρελαϊκών μονάδων ή διασυνδέσεων).

Αντιθέτως, το σύνολο της νησιωτικής χώρας διαθέτει υψηλό αιολικό και άριστο ηλιακό δυναμικό, επιπλέον και των υπόλοιπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. βιομάζα, γεωθερμία), ικανό να συμβάλει αποφασιστικά στην περιβαλλοντικά φιλική, οικονομικά ανταγωνιστική και αξιόπιστη κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών των νησιών μας, ιδιαίτερα εφόσον συνδυαστούν με κατάλληλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και διαδικασίες έξυπνης διαχείρισης ζήτησης (smart systems).

Στα πλαίσια αξιοποίησης των παραπάνω προτάσεων, υλοποιείται τα τελευταία χρόνια το καινοτομικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα TILOS-Horizon 2020, στο ακριτικό και φιλόξενο νησί της Τήλου, με το συντονισμό της Ερευνητικής Ομάδος του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος (Εργ. ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α), και τη συμμετοχή της εταιρείας Eunice, του ΔΕΔΔΕΗ, της WWF-Hellas, της εταιρείας Eurosol, καθώς και Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και Εταιρειών από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Η.Β., Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία) και την ένθερμη στήριξη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας του νησιού.

Στόχος του προγράμματος TILOS-Horizon 2020 είναι η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της ακριτικής Τήλου με καθαρές ενεργειακές πηγές, αξιοποιώντας το τοπικό αιολικό δυναμικό και το άριστο ηλιακό δυναμικό του νησιού και περιορίζοντας τη χρήση πετρελαίου σε ποσοστά μικρότερα του 25%. Για την υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού, στο νησί έχει εγκατασταθεί καινοτομικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας ενώ ολοκληρώνεται και η εγκατάσταση δικτύου έξυπνων μετρητών. Το σύνολο του εξοπλισμού συγκροτεί τον πρώτο νησιωτικό αυτόνομο έξυπνο ηλεκτρικό μικρο-δίκτυο, το οποίο υποστηρίζεται με το κατάλληλο κέντρο ελέγχου.

Η επιτυχημένη υλοποίηση ενός βραβευμένου με σειρά βραβείων ευρωπαϊκού έργου, μπορεί να αποτελέσει -με την κατάλληλη εθνική στήριξη και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων- το απαραίτητο πρότυπο για την επίλυση ενός συνόλου ενεργειακών προβλημάτων απομονωμένων και διασυνδεδεμένων ελληνικών νησιών, με παράλληλη ενίσχυση του συνόλου των υποδομών των ακριτικών αυτών νησιών (συμπεριλαμβάνοντας υδάτινους πόρους, μεταφορές, διαχείριση απορριμμάτων) με παράλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης πληροφοριακής-τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας.

Τα οφέλη από μια αντίστοιχη ολοκληρωμένη αειφόρο λύση για τους κατοίκους των νησιών μας αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δεν είναι μόνο οικονομικά (μείωση εισαγωγών πετρελαίου, ΥΚΩ, κ.λπ.) και περιβαλλοντικά (αέρια-θαλάσσια ρύπανση, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου), αλλά ενισχύουν την αξιοπιστία των τοπικών μικροδικτύων βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και καθιερώνοντας την εθνική παρουσία σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ελληνική περιοχή.

Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α., Εργ. ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ

Δ/ντης Μεταπτυχιακού MSc in Energy Systems

Ανακοίνωση Εγγραφών για το ΠΜΣ στα Ενεργειακά Συστήματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα

 • Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. – πρώην ΤΕΙ Πειραιά), σε συνέχεια της υπερδεκαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems«.
 • Το εν λόγω ΠΜΣ (αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy, που με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 26ο Τμήμα) εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τηv παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων – Energy Systems Design και

β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Renewable Energy Technologies.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος «MSc in Energy Systems – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα» από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt University και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems» στοχεύει:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα,
 • στην εξασφάλιση σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Το ΠΜΣ εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων / Πολυτεχνείων-ΤΕΙ) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης:

 • με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
 • με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις γνώσεις τους στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι «parttime«, με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΠΑ.Δ.Α. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Εγγραφή στο Πρόγραμμα – Πληροφορίες

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Τηλεφωνική επικοινωνία:  210-5381020, Τηλ/Φαξ: 210-5381493, Φαξ: 210-5381468

(Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00), e-mail: msc_energy@sealab.gr, sealab@puas.gr

Συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων έως και 8-10-2018

Τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμπαραστέκονται στα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών

Το προσωπικό και οι συνεργάτες των Εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος και Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των συνανθρώπων μας που χάθηκαν από τις πυρκαγιές της 23/07/2018 και θέτουν στη διάθεση των Δήμων που έχουν πληγεί το ακαδημαϊκό και στελεχιακό τους δυναμικό τους για την υποστήριξη των ανθρώπων και την ανάκαμψη των περιοχών.

Ειδικότερα, τα Εργαστήρια μπορούν να βοηθήσουν τους πληγέντες:

 • Με οικονομική στήριξη υποψήφιων φοιτητών των πληγέντων περιοχών στην παρακολούθηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων τους.
 • Με εκπόνηση μελετών για τον εκ νέου ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό των περιοχών.
 • Με εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών Επιπτώσεων και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των φαινομένων που έλαβαν χώρα στο φυσικό, ανθρωπογενές και κοινωνικό περιβάλλον ώστε να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι συνέπειες τους.
 • Με οιαδήποτε άλλη υποστήριξη που μπορεί να γίνει από το στελεχιακό δυναμικό των Εργαστηρίων.

Εκ των Εργαστηρίων:

Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης                          

Δρ Αιμ. Μ. Κονδύλη